Podmínky služby

I VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Vlastníkem obchodu je PIONART Grzegorz Sztobryn se sídlem na adrese Gen. Bora-Komorowskiego 18 v Zabrze 41-814 zapsaný v Centrálním registru ekonomických činností a informací.
 2. Obchodní kancelář společnosti PIONART se nachází na adrese: ul. Magazynowa 8, Zabrze 41-807. Toto je také korespondenční adresa společnosti PIONART.
 3. Informace obsažené na webových stránkách PIONART nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k uzavření smlouvy. Zadáním objednávky v internetovém obchodě zákazník činí nabídku na koupi konkrétního zboží za podmínek uvedených v popisu produktu a v těchto pravidlech.
 4. Objednávky lze podávat prostřednictvím internetu - na webových stránkách (internetový obchod) PIONART nebo e-mailem na adresu: sklep@pionart.pl.
 5. Ceny jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH. Ceny nezahrnují náklady na dopravu/poštovné.
 6. Cena uvedená u výrobku je závazná v okamžiku objednání zákazníkem.
 7. PIONART si vyhrazuje právo na změnu cen produktů v internetovém obchodě, zavedení nových produktů do obchodu, provádění a rušení propagačních akcí nebo provádění změn.
 8. Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzení přijetí objednávky ze strany zákazníka společností PIONART.
 9. Ke každé dokončené objednávce je vystavena faktura s DPH.

 

II DOSTUPNOST ZBOŽÍ 

 1. Zboží nabízené v obchodě jsou dostupné a nachází se ve skladu PIONART. 
 2. Pokud zboží je nedostupné, informace o tom bude zveřejněná u produktu na internetové stránce. 
 3. V výjimečných okolnostech pokud zboží je nedostupné, PIONART bude informovat o tom zákazníka prostřednictví emailové schránky nebo telefonicky. 
 4. Výjimečnými okolnostmi jsou především: vyčerpání zásob zboží nabízených v rámci akce, potřeba očekávání na zboží kvůli prodlení produkčního cyklu.
 5. V případě nedostupnosti zboží zákazník rozhodné bude-li objednávka realizována částečně (kromě nedostupných zboží) nebo celkově zrušená. 

 

III DOBA DODÁNÍ

 1. Vzhledem ke specifickým rozměrům a hmotnosti výrobků prodávaných v obchodě bude doba přepravy stanovena individuálně pro každou objednávku zadanou zákazníkem. 

 

IV ZPŮSOBY PLATBY 

 1. přijímáme následující formy plateb:
  • platba předem na bankovní účet PIONART,
  • hotovost v případě osobního odběru,
  • dobírka s vlastním dopravním prostředkem PIONART,
  • dobírka prostřednictvím kurýra.
 2. V případě platby předem je třeba uhradit dlužnou částku na účet ING Bank Śląski 93 1050 1298 1000 0090 8141 6951

 

V DODÁVKA

 1. Vzhledem ke specifickým rozměrům a hmotnosti výrobků prodávaných v obchodě bude forma dodání stanovena individuálně pro každou objednávku zákazníka.
 2. Objednané výrobky mohou být zákazníkovi doručeny prostřednictvím kurýrní společnosti, přepravní společnosti nebo vlastním dopravním prostředkem. Je možný i osobní odběr zákazníkem.
 3. Náklady na dodání budou neprodleně vyčísleny a předloženy zákazníkovi ke schválení. 

 

VI ZMĚNA A ZRUŠENÍ ZADANÝCH OBJEDNÁVEK

 1. Zákazník má možnost zrušit objednávku, pokud ještě nebyla dokončena.
 2. zrušení objednávky lze provést e-mailem nebo telefonicky.
 3. V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka vrátí společnost PIONART neprodleně, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které zákazník dosud uhradil za objednané zboží. 

 

VII PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

 1. Právo zákazníka, který je fyzickou osobou a provádí nákup, který přímo nesouvisí s hospodářskou nebo profesní činností - spotřebitele - na odstoupení od smlouvy upravuje zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
 2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od:
  • převzetí zakoupeného zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou,
  • přijetí posledního výrobku - v případě objednávek prováděných a dodávaných v dávkách.
 3. Pro odstoupení od smlouvy je třeba ve výše uvedené lhůtě učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy:
  • písemně na vzorovém prohlášení o odstoupení od smlouvy, které je k dispozici na internetových stránkách pod textem těchto Pravidel, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu společnosti PIONART,
  • e-mailem, a to jasným prohlášením v těle zprávy nebo použitím výše uvedeného vzoru jako přílohy zprávy.
 4. V případě obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem PIONART tuto skutečnost neprodleně potvrdí stejnou formou, v jaké prohlášení obdržel.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, a spotřebitel je zproštěn všech závazků vyplývajících z koupě zboží.
 6. Spotřebitel je povinen vrátit zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu prodejní kanceláře PIONART.
 7. Spotřebitel nese náklady přímo spojené s vrácením zboží.
 8. V případě vrácení zboží Spotřebitelem vrátí PIONART neprodleně, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které Spotřebitel uhradil za zakoupené zboží, včetně nákladů na dodání zboží. Pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání zboží, bude náhrada nákladů na dodání zboží omezena na náklady na nejlevnější obvyklé dodání. Výše uvedená lhůta pro vrácení platby společnosti PIONART začíná běžet dnem přijetí zboží (zpět) nebo dnem doručení dokladu o jeho odeslání spotřebiteli - podle toho, co nastane dříve.
 9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci. 

 

VIII REKLAMACE

 1. PIONART je povinen poskytnout zákazníkovi zboží bez vad.
 2. Veškeré zboží v internetovém obchodě je bez vad.
 3. Pokud se však ukáže, že dodané zboží je vadné (v rozporu se smlouvou), má zákazník právo uplatnit reklamaci, ve které požaduje
  • snížení ceny nebo s prohlášením o odstoupení od smlouvy, ledaže společnost PIONART neprodleně a bez nadměrných obtíží pro zákazníka vymění vadné zboží za zboží bez vad nebo vadu odstraní, přičemž zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o vadu nepodstatnou; spotřebitel (str. VII, odst. 1) může odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná. 1) může namísto odstranění vady navrženého společností PIONART požadovat výměnu zboží za zboží bez vad nebo namísto výměny zboží požadovat odstranění vady, ledaže uvedení zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým společností PIONART,
  • vyměnit zboží za zboží bez vad nebo vadu odstranit; v takovém případě je PIONART povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro spotřebitele, ledaže uvedení vadného zboží do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by si ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady.
 4. Reklamovat lze písemně doporučeným dopisem nebo e-mailem.
 5. Pokud budou informace uvedené ve reklamaci neúplné a budou bránit posouzení reklamaci, PIONART neprodleně požádá o doplnění nedostatků v uvedeném rozsahu.
 6. Všechné reklamace budou posouzeny okamžitě, nejpozději do 14 dnů od obdržení stížnosti (se všemi potřebnými informacemi), aniž by to zákazníkovi působilo zbytečné obtíže.
 7. V případě kladného vyřízení reklamace společnost PIONART vyřídí žádost uvedenou Zákazníkem v souladu s jeho právy.
 8. Žádost zákazníka bude vyřízena poté, co společnost PIONART obdrží vrácené vadné zboží. Zboží je třeba vrátit na adresu obchodního zastoupení společnosti PIONART. Společnost PIONART při vyřizování žádosti zákazníka zohlední a uhradí doložené náklady na vrácení vadného zboží.
 9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka vrátí společnost PIONART neprodleně, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které spotřebitel uhradil za zakoupené zboží, včetně nákladů na dodání zboží. 

 

IX ZÁRUKA

 1. Na zboží dostupné v obchodě se vztahuje záruka podle záručního listu, který je přílohou tohoto řádu. 

 

X OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytnutých při objednávce za účelem realizace objednávky a případného poprodejního servisu.
 2. Druhé osobní údaje poskytnuté při objednávce budou použity pro účely realizace objednávky a případného poprodejního servisu, pokud s tím zákazník nebude souhlasit.
 3. Osobní údaje třetího zákazníka nebudou předávány jiným podnikům, s výjimkou subjektů, kterým bude jejich předání nezbytné pro řádné plnění smlouvy.
 4. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů tak, aby k nim neměly přístup třetí strany.
 5. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci, jakož i právo požadovat jejich odstranění z databáze klientů PIONART.

 

INFORMACE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne.

 • kdy získáte zboží do svého vlastnictví nebo kdy zboží získá do svého vlastnictví vámi určená třetí strana, která není dopravcem,
 • kdy získáte poslední položku do svého vlastnictví nebo kdy získá poslední položku do svého vlastnictví třetí strana, která není dopravcem a kterou jste uvedli,
 • kdy získáte do držení poslední zásilku nebo kus nebo kdy získá do držení poslední zásilku nebo kus třetí strana, která není dopravcem a kterou jste uvedli.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás - společnost PIONART - informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem na adresu: ul. Magazynowa 8, 41-807 Zabrze nebo e-mailem (adresa: sklep@pionart.pl).

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Bezodkladně vám zašleme potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy ve stejné formě.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud jste se výslovně nedohodli jinak, vrátíme vám peníze stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci; v žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

Náhradu můžeme zadržet, dokud položku neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Zboží nám prosím zašlete zpět nebo předejte bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.